Dagsorden til general forsamling den 19. April 2018

Dagsorden: 

 1.  Valg af dirigent 
 2.  Formandens beretning 
 3.  Kassererens beretning 
 4.  Valg til bestyrelsen.
  På valg er:
  Formand: Anton Klaaby, Trompeterager 26, modtager genvalg
  1. Suppleant: Brian Mikkelsen, Trompeterager 36, modtager genvalg
  2. Suppleant: Michael Gregers Hansen, Trompeterager 13, modtager genvalg
 5. Valg af  revisor og revisorsuppleant
  På valg er:
  Revisor; Christian Dumstrei, Trompeterager 27, modtager genvalg
  Revisorsuppleant Sonja Jeppesen, Trompeterager 34, modtager genvalg
 6.  Indkomne forslag 
  Indkøb af nye net til fodbold mål til udskiftning på aktivitetsdags, estimeret pris 1500kr.
 7.  Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent for 2018.
  Bestyrelsen foreslår kontingent for 2018 fastsat uændret til 350,00 kr.
 8.  Eventuelt.